Voorwaarden


Algemeen

Bij Neiki ben je als ouders/verzorgers/client de opdrachtgever voor het therapie/begeleidingstraject. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Neiki is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

 

Neiki garandeert de kwaliteit van de hulp en verricht haar werk zoals van een handelende zorgverlener verwacht mag worden.

 

Neiki volgt de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Neiki is een professionele organisatie. Dit betekent dat als er sprake is van een situatie die, ondanks de ondersteuning, ernstig bedreigend is en blijft voor de ontwikkeling en het welbevinden van een kind, Neiki wettelijk verplicht is hiervan melding te doen bij de daarvoor bestaande instanties.


Afspraken

Neiki heeft een praktijkruimte. Dit betekent concreet dat je naar de praktijk komt. In afwijkende gevallen wordt van te voren afgesproken waar de begeleiding plaatsvindt. Voor trainingen en workshops is de praktijkruimte beschikbaar.

 

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd (telefonisch, per mail of  sms). Afspraken niet of korter dan 24 uur van te voren afgezegd, worden in rekening gebracht. Tijdig afgezegde afspraken worden niet in rekening gebracht.

 

Vervanging of beëindiging van de samenwerking:

 

Neiki zorgt niet voor vervanging bij ziekte of vakantie van de medewerker. Bij langdurige afwezigheid van de medewerker wordt in overleg gezocht naar een oplossing.

 

Neiki hanteert een opzegtermijn van 1 maand. Neiki is verplicht jou 1 maand voor het beëindigen van de overeenkomst op de hoogte te stellen. De opdrachtgever dient Neiki minimaal 1 maand voor beëindiging van overeenkomst op de hoogte te stellen.


Financiële zaken

Neiki declareert in uren en kwartieren, tenzij anders vastgelegd in contract of overeenkomst. Je bent medeverantwoordelijk voor het bewaken van de tijd tijdens de bezoeken.

 

Wanneer je Neiki betaalt via een geïndiceerd zorgbudget zoals het PGB, betaal je geen BTW. Betaal je Neiki zonder indicatie van zorg, dan wordt er bovenop de genoemde bedragen 19% BTW in rekening gebracht. Bij trainingen en workshops wordt standaard 19% BTW in rekening gebracht.

 

Neiki vraagt van jou een kopie van de afgegeven zorgindicatie zodat Neiki kan aantonen dat je terecht geen BTW betaalt voor de geleverde diensten.

 

Tarieven die vermeld staan op de site zijn onder voorbehoud van prijswijzingen.

 

Neiki stuurt aan het begin van elke kalendermaand een rekening over de diensten die in de maand ervoor zijn geleverd.

 

Neiki heeft het recht de overeenkomst beschreven in het verslag te annuleren op het moment dat rekeningen, na aanmaning niet zijn voldaan. Dan wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten die dit met zich mee brengt berekent Neiki aan je door.